“Różnorodne typy sprężarek - konstrukcja oraz zastosowanie”的版本历史

跳转至: 导航搜索

差异选择:选中要对比的版本的单选按钮,按Enter键或下方的按钮。
说明:(当前)=与最后版本之间的差异,(之前)=与上一版本之间的差异,=小编辑。

  • (当前 | 之前) 2017年12月8日 (五) 06:01Aoos讨论 | 贡献. . (2,162字节) (+2,162). . (创建页面,内容为“ Na wstępie trzeba ogłosić, czym tak w rzeczy samej jest sprężarka. A więc jest to urządzenie, które to naturalnie dzięki ściśle określonym ruchom zacho...”)